(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2567 – AirNet Technology Inc., เดิมชื่อ AirMedia Group Inc. (“AirNet” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: ANTE) ประกาศว่าได้รับจดหมายแจ้งจากฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แนสแดก (Nasdaq Stock Market Inc.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 แจ้งว่า Nasdaq ได้ตัดสินใจให้บริษัทขยายระยะเวลาเพื่อฟื้นฟูการเป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเนื่อง (ข้อกําหนดหมายเลข 5550(b)(1))

ดังที่เคยรายงานมาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก Nasdaq แจ้งว่า ตามงบการเงินของบริษัทที่แสดงไว้ในแบบรายงาน 6-K ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมูลค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นตํ่าสําหรับการซื้อขายต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรักษามูลค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่ต่ํากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือทางเลือกอื่น ๆ เช่น มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือกําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่องตามข้อกําหนดนี้

ดังที่เปิดเผยมาแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 Wealthy Environment Limited บริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งเป็นบริษัทที่นาย Herman Man Guo เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้ทําสัญญาซื้อหุ้นกับบริษัท ตามสัญญานั้น บริษัทได้โอนหุ้นสามัญจํานวน 4,448,847 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ และออกหุ้นเพิ่มเติมจํานวน 2,118,584 หุ้น ให้กับ Wealthy Environment Limited เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ราคารวมของหุ้นทั้งหมดประมาณ 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้ทําสัญญาถ่ายโอนหุ้นกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทได้ถ่ายโอนหุ้นทั้งหมดร้อยละ 33.67 ซึ่งบริษัทถืออยู่ในบริษัทลงทุนอื่น เป็นมูลค่ารวม 197 ล้านหยวน และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดจําหน่ายหุ้นเอกชนจํานวน 3,372,788 หุ้น เป็นมูลค่ารวม 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่นักลงทุนบางราย

จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทได้ฟื้นฟูการเป็นไปตามข้อกําหนดมูลค่าหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นตํ่าสําหรับการซื้อขายต่อเนื่องบนตลาดหลักทรัพย์แนสแดกแล้ว บริษัทเข้าใจว่า Nasdaq จะติดตามการเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวต่อไป และหากในรายงานประจํารอบระยะเวลาถัดไป บริษัทไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ได้ บริษัทอาจถูกเพิกถอนการซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นอนาคตตามกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องความไม่แน่นอนทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ข้อความเหล่านี้อาจแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ความคาดหวัง ความเชื่อ ความเป็นไปได้ในอนาคต หรือแผนงานที่บริษัทอาจมี

ติดต่อ

Penny Pei
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงทุน
AirNet Technology Inc.
โทรศัพท์: +66-2-123-4567
อีเมล: penny@ihangmei.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ