การมอบทุนเพิ่มเติม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับการเสริมพลังชุมชนทั่วโลก

สิงคโปร์, 14 ก.ย. 2566 — SHEIN ตลาดดิจิทัลแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร (“SHEIN Marketplace”) ประกาศว่าบริษัทจะจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้เสาหลัก “การเสริมพลังอย่างเท่าเทียม” ของแผนงาน evoluSHEIN นอกเหนือจากเงินทุน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2566

แผนงาน ESG ของ SHEIN ชื่อ evoluSHEIN เป็นกลยุทธ์ของบริษัทในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม แผนงานประกอบด้วย 9 ความสําคัญภายใต้ 3 เสาหลักยุทธศาสตร์ – คน ดาวเคราะห์ และกระบวนการ

  • การเสริมพลังอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นเสาหลัก “คน” เน้นการยกระดับและเสริมพลังให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จของ SHEIN
  • นวัตกรรมไร้ขยะมองการปรับปรุงกระบวนการและการปฏิบัติของ SHEIN เพื่อนําไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและลดขยะ
  • ความยืดหยุ่นร่วม อธิบายกลยุทธ์ของ SHEIN ในการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั่วระบบเพื่อความยั่งยืนของโลกของเรา

เสาหลัก “การเสริมพลังอย่างเท่าเทียม” มุ่งปรับปรุงชีวิตของชุมชนที่สําคัญต่อ SHEIN และสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โดยเน้นที่นักออกแบบรุ่นใหม่ ชุมชนผู้ผลิตของ SHEIN และผู้หญิง คนรุ่นใหม่ และผู้ด้อยโอกาส

“ที่ SHEIN เรามุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้กับชุมชนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของเราด้วยเครื่องมือ ขีดความสามารถ และเงินทุนเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิต ไม่ว่าจะในด้านส่วนตัวหรือด้านวิชาชีพ” Molly Miao ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการของ SHEIN กล่าว “เงินทุนนี้จะสนับสนุนให้ชุมชนเหล่านี้เติบโตควบคู่ไปกับ SHEIN สู่อนาคตที่เท่าเทียมกันมากขึ้น”

เงินทุน 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกจัดสรรตลอด 5 ปีให้กับกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • นักออกแบบรุ่นใหม่: 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ชุมชนผู้ผลิตของ SHEIN: 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2566)
  • ผู้หญิง คนรุ่นใหม่ และผู้ด้อยโอกาส: 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เสริมพลังให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่
SHEIN มอบทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ SHEIN X Designer Incubator ในการเสริมพลังให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่กว่า 5,000 คนในช่วง 5 ปีข้างหน้าให้สามารถสร้างแบรนด์ของตนเองอย่างประสบความสําเร็จ เงินทุนเพิ่มเติมนี้จะทําให้เงินลงทุนรวมของบริษัทในโครงการ SHEIN X Designer Incubator มีมูลค่าถึง 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2564 โครงการดังกล่าวเติบโตจาก 7 คน เป็นนักออกแบบและศิลปินเกือบ 3,000 คนจากกว่า 20 ประเทศ โดยเผยแพร่สร้างสรรค์งานออกแบบดั้งเดิมกว่า 25,000 ชิ้นสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

เสริมพลังให้กับห่วงโซ่อุปทาน
โครงการเสริมพลังชุมชนผู้ผลิตของ SHEIN (SCEP) ช่วยให้ชุมชนผู้ผลิตของบริษัทปรับเปลี่ยนโมเดลการผลิตแบบดั้งเ