(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 25 มกราคม 2024 – Puyi Inc. (NASDAQ: PUYI) (“Puyi” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการหลักทรัพย์ที่ปรึกษาภายนอกชั้นนําในประเทศจีน ได้ประกาศว่าจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (“EGM”) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10.00 น. (เวลาปักกิ่ง) ณ สํานักงานบริหารของบริษัทที่ตึกพีรลัยเตอร์ ห้อง 61F เลขที่ 15 ถนนจวีเจียงเวสต์ เขตจวีเจียงใหม่ เมืองเทียนเฮ่ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติข้อมติพิเศษดังต่อไปนี้:

(i) เปลี่ยนชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจาก Puyi Inc. เป็น Huapu Inc. และชื่อภาษาจีนจาก 普益有限公司 เป็น 华普控股集团有限公司. หลังจากเปลี่ยนชื่อ บริษัทยังมีแผนเปลี่ยนสัญลักษณ์การซื้อขายจาก “PUYI” เป็น “HPH”;

(ii) แก้ไขข้อบังคับเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญ 1,950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) หุ้นบุริมสิทธิ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ และแต่ละผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิออกเสียง 20 เสียงต่อหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น;

(iii) แก้ไขข้อบังคับเพื่อยกเว้นบริษัทจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี;

(iv) แทนที่ข้อบังคับฉบับเดิมด้วยข้อบังคับบริคณห์และบทบัญญัติใหม่ของบริษัทเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงข้างต้น.

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

ใบเรียกประชุม EGM และใบออกเสียงสําหรับผู้ถือ ADS สามารถพบได้ที่ส่วนของความสัมพันธ์กับนักลงทุนของเว็บไซต์บริษัทที่ https://ir.puyiwm.com/

เกี่ยวกับ Puyi

Puyi ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาซดักในปี 2019 เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินที่ให้บริการครบวงจร โดยเน้นให้บริการการบริหารทรัพย์สินส่วนบุคคลสําหรับครอบครัวรุ่นใหม่กลุ่มรายได้ปานกลางและร่ํารวย และให้บริการสนับสนุนครอบคลุมสําหรับที่ปรึกษาการเงิน และบริการทางการเงินหลากหลายสําหรับลูกค้าสถาบัน

Puyi Fund Sales Co., Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาของ Puyi มีใบอนุญาตทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายอนาคต Puyi ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งสนับสนุนการทํารายการตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับผลิตภัณฑ์กองทุนกว่า 9,000 ผลิตภัณฑ์จากบริษัทกองทุนมากกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงกองทุนส่วนตัวที่ระดมทุนต่อสาธารณะแบบจ่ายตามราคาค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

นอกจากนี้ Puyi ยังให้บริการระบบนิเวศที่ครอบคลุมสําหรับลูกค้ากลุ่มรายได้สูง เช่น บริการตัวแทนประกันภัย บริการที่ปรึกษาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางกฎหมาย บริการทางภาษี บริการที่ปรึกษากฎหมาย และบริการการจัดสรรทรัพย์สินต่างประเทศและบริการที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อค