ลอนดอน, 14 ก.ย. 2566ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2566, กองทุนที่บริหารโดย Davidson Kempner Capital Management LP ถือครองตําแหน่งต่อไปนี้ใน NewMed Energy

ชื่อองค์กร

Davidson Kempner Capital Management LP

วันที่เปิดเผย

14 กันยายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์

NewMed Energy

จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ

52,831,215

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

4.5 %

สัดส่วนการถือครองสิทธิออกเสียง (%)

4.5 %

ติดต่อสื่อ:
Davidson Kempner
Greenbrook
Rob White/Teresa Berezowski
อีเมล: DavidsonKempner@greenbrookadvisory.com
โทร: +44 207 952 2000