• น้ําดื่มสะอาดที่ยั่งยืนในชุมชนชนบทของมาเลเซีย 25 แห่งให้น้ําดื่มสะอาดปลอดภัยลดโรคติดต่อทางน้ํา

ABU DHABI, UAE, พ.ย. 10, 2023 — Beyond2020 โครงการมนุษยธรรมของสหร�าชอาหรับเอมิเรตส์ ได้ติดตั้งตัวกรองน้ําในชุมชน 25 แห่งในภูมิภาค Sabah และ Sarawak ของ มาเลเซีย ให้น้ําดื่มสะอาดกับประชากร 10,000 คน.

โครงการ Beyond2020 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ส่งมอบน้ําดื่มสะอาดให้กับประชากรมาเลเซีย 10,000 คน.


โครงการ Beyond2020 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ส่งมอบน้ําดื่มสะอาดให้กับประชากรมาเลเซีย 10,000 คน.

 

Beyond2020 ได้ริเริ่มขึ้นโดย Zayed Sustainability Prize ในปี 2019 โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อขยายผลงานมนุษยธรรมของผู้ก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan โดยจัดหาเทคโนโลยีและวิธีการที่ยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนทั่วโลก มาเลเซีย เป็นการจัดตั้งครั้งที่ 17 ของโครงการนี้ซึ่งจะยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับประโยชน์จํานวนมากขึ้นทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม และส่งเสริมการพัฒนาที่รวมครบวงจรและยั่งยืน.

พูดถึงการติดตั้งใน มาเลเซีย H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้อํานวยการของ Zayed Sustainability Prize และประธาน COP28 ได้กล่าวว่า “โครงการ Beyond2020 ครั้งล่าสุดใน มาเลเซีย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังทําลายความมั่นคงของน้ําและส่งผลกระทบต่อชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในหลายภูมิภาคของโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคโลกใต้ ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมต้อนรับโลกมายัง COP28 โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมน้ําในการยกระดับชุมชนและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ”

การติดตั้งนี้มีความสําคัญต่อความพยายามของ มาเลเซีย ในการพัฒนาการเข้าถึงน้ําสะอาดที่น่าเชื่อถือ เราครรถความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มาเลเซีย ในการดําเนินงานโครงการนี้ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสองประเทศ”

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งตัวกรองน้ําล่าสุดตั้งอยู่ในภูมิภาค Sabah และ Sarawak ของ มาเลเซีย ตามแม่น้ํา Rajang ชุมชนเหล่านี้เคยอาศัยพึ่งพิงน้ําจากแม่น้ําเพื่อดื่มและการดํารงชีพ อย่างไรก็ตามหากไม่มีเทคโนโลยีและระบบบําบัดน้ําที่เหมาะสม ชุมชนเหล่านี้มักประสบปัญหาด้านสุขภาพ เด็กๆ มักเป็นอัมพาตและท้องเสียซึ่งแสดงถึงเชื้อจุลินทรีย์ในน้ําดื่ม

การแทรกแซงด้านน้ําเป็นสิ่ง