ชาร์ม เอล-เชค, อียิปต์, 25 ก.ย. 2566 — Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ (CAP) ครั้งแรก ซึ่งเป็นหลักชัยสําคัญในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของธนาคารในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CAP ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางความทะเยอทะยานด้านสภาพภูมิอากาศของ AIIB ตั้งแต่ปี 2567-2573 รวบรวมหลักการที่ควบคุมการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศของธนาคารในขณะที่ระบุพื้นที่ปฏิบัติการสําคัญที่จะชี้นําการลงทุนของ AIIB เพื่อสนับสนุนสมาชิก เอกสารฉบับนี้เป็นคําแถลงถึงเจตนารมณ์ต่อสมาชิกและพันธมิตรของ AIIB CAP เป็นเข็มทิศสําหรับสร้างโซลูชั่นด้านสภาพภูมิอากาศและชี้นําการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศ เป็นกรอบการทํางานที่พลวัตที่สามารถวิวัฒนาการเพื่อคงความเกี่ยวข้องและผลกระทบในขณะที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น

“แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของ AIIB ในการระดมทุน ขีดความสามารถ และอํานาจในการประชุมเพื่อช่วยสมาชิกของเราในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ประธาน AIIB Jin Liqun กล่าว “AIIB ยืนเคียงข้างสมาชิกของเราในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคต เราต้องทํางานร่วมกันเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็ว สร้างภูมิคุ้มกันต่อคลื่นของเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่กําลังจะมาถึง และปกป้องทุนธรรมชาติที่ทําให้ชีวิตบนโลกเป็นไปได้”

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถูกตัดสินใน เอเชีย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญกับความเปราะบางต่อภัยพิบัติทางภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมากกว่า 50% ประสิทธิภาพของ เอเชีย ในการแก้ไขความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่เฉพาะเจาะจงของตนมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของสังคมทั่วโลก การดําเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ให้โอกาสในการดัดโค้งเส้นทางการปล่อยก๊าซ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม และปูทางสู่การพัฒนาคาร์บอนต่ําในขณะที่หลีกเลี่ยงปัญหามรดกที่ประสบโดยเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

CAP ของ AIIB กําหนดหลักการสี่ประการ:

1. ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของสมาชิกเพื่อเป็นธรรมในการจัดหาเงินทุนด้านสภาพภูมิอากาศ: AIIB จะปรับแต่งโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละลูกค้า โดยรับรู้ผลกระทบที่แตกต่างกันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่ว เอเชีย และความแตกต่างในระดับรายได้ วิถีทางการพัฒนา และขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสมาชิก

2. การมองแบบองค์รวม: AIIB จะเน้นโซลูชันที่ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมการปรับตัว และมอบประโยชน์ร่วมสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ธรรมชาติ การมองธรรมชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานและการผนวกโซลูชันที่อิงธรรมชาติเข้ากับการออกแบบโครงสร้างพ