ฮ่องกง, 20 ก.ย. 2566 — บริษัท Hang Seng Indexes ได้ประกาศการจัดอันดับความยั่งยืนล่าสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัท Fosun International Limited (รหัสหุ้น HKEX: 00656, “Fosun International” หรือ “บริษัท”) ด้วยผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น การจัดอันดับ HSI ESG ของบริษัทได้รับการปรับระดับเป็น AA- และได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในดัชนี Hang Seng Corporate Sustainability Index เป็นครั้งแรก หุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง 30 แห่งที่มีผลการดําเนินงานด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ที่ดีที่สุด การปรับระดับอันดับสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับอย่างสูงของ Fosun International ในผลงานด้าน ESG จากตลาด

ดัชนี Hang Seng Sustainability เลือกบริษัทชั้นนําด้านความยั่งยืนโดยประเมินบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงตามตัวชี้วัดหลัก 7 ตัว ได้แก่ ธรรมาภิบาลในองค์กร สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีนี้เข้มงวด โดยใช้กรอบการประเมินความยั่งยืนของหน่วยงานประเมินอิสระอย่างมืออาชีพ Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) วิธีการนี้ช่วยให้มั่นใจในความเป็นกลางในกระบวนการคัดเลือก ให้เกณฑ์อ้างอิงที่มีคุณภาพสูงสําหรับการลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ESG ที่กําลังวิวัฒนาการ วิธีการประเมินความยั่งยืนปี 2566 ได้รับการปรับปรุงโดยอ้างอิงจากโพรโทคอลระดับสากลและท้องถิ่น และกรอบการประเมินได้รับการจัดระเบียบใหม่ ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดมากขึ้น Fosun International ได้รับการจัดอันดับ HSI ESG ขึ้นจาก A เป็น AA- พร้อมคะแนนที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของบริษัททั่วโลกในสี่ด้านหลัก ได้แก่ ธรรมาภิบาลในองค์กร สิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ Fosun International ยังได้รับเลือกให้เป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในดัชนี Hang Seng ESG 50 Index เป็นปีที่สามติดต่อกัน หุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในดัชนี Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน และเป็นครั้งแรกที่ได้รับเลือกเป็นหุ้นส่วนที่มีส่วนร่วมในดัชนี Hang Seng (Mainland and HK) Corporate Sustainability Index

Fosun International ยังคงมุ่งมั่นยึดมั่นในค่านิยมหลักของบริษัทคือ “การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม ผลงาน และการมีส่วนร่วมต่อสังคม” พัฒนากรอบการดําเนินงาน ESG อย่างต่อเนื่อง และผนวกหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าสู่ทุกมิติของการดําเนินงาน ตั้งแต่ปี 2562 Fosun ได้จัดตั้งโครงสร้างการกํากับดูแล ESG และระบบการจัดการที่ครอบคลุมเพื่อกํากับนโยบายและผลการดําเนินงานด้าน ESG สอดคล้องกับความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม Fosun ได้ก่อตั้ง Fosun Foundation ในปี 2555 เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลอย่างเข้มข้นครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือฉุกเฉินระดับโลก การฟื้นฟูชนบท สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะ และการดูแลเด็กและเยาวชน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ Fosun ได้ผูกพันต่อสังคม – “มุ่งสู่จุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2571 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593” และได้กําหนดแผนทางไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเป็นทางก