เอเดลายด์ ออสเตรเลีย 18 ก.ย. 2566 — แผนปฏิรูปพื้นฐานเพื่อส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและหยุดอัตราการเกิดที่ลดลงจะได้รับการสนับสนุนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยองค์กรหลักที่แทนนักวิทยาศาสตร์ หมอ และพยาบาลในการช่วยเจริญพันธุ์ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกอินิชิเอทีฟออนรีโพรดักชั่น (ASPIRE) จะสนับสนุนการแทรกแซงนโยบายที่สามารถพิจารณาในนิติบัญญัติต่างๆ ได้ตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละประเทศ

ASPIRE ทํางานในกว่า 20 ประเทศเพื่อปรับปรุงความรู้เรื่องการมีบุตรยาก ซึ่งมีผลกระทบต่อคู่สมรส 1 ใน 6 คู่ทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยาก ด้วยเป้าหมายสูงสุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

การมีบุตรยากถูกนิยามว่าเป็นการล้มเหลวในการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมาเป็นเวลาหนึ่งปี หรือไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จนถึงการให้กําเนิดทารกมีชีวิต สาเหตุของการมีบุตรยากมีสัดส่วนเท่าๆ กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ประธาน ASPIRE ดร. แคลร์ บูธรอยด์ กล่าวว่าเป้าหมายหลักขององค์กรคือการสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานในการเจริญพันธุ์ของบุคคลและคู่สมรสทั้งหมดในการตัดสินใจอย่างเสรีและรับผิดชอบว่าจะมีบุตรกี่คนและเมื่อไร

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมเมืองที่แออัดขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงในกําลังแรงงาน และแรงกดดันทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพในการเจริญพันธุ์ของบุคคลและคู่สมรส ส่งผลให้อัตราการเกิดในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก

ดร. บูธรอยด์ กล่าวว่า ASPIRE ได้รับรองการริเริ่ม Fertility Counts ที่ระบุไว้ในการประชุมสมัชชา ASPIRE ปี 2566 เมื่อเร็วๆ นี้ในเอเดลายด์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,400 คนในการช่วยเจริญพันธุ์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและนอกภูมิภาค

องค์ประกอบหลักของการริเริ่มคือชุดเครื่องมือนโยบายนวัตกรรมที่ใช้ข้อมูลและทรัพยากรที่อ้างอิงจากหลักฐานทั่วโลกเพื่อแนะนําการตัดสินใจเชิงนโยบายในหมวดหมู่หลัก ได้แก่ การดูแลเด็ก การปฏิรูปสถานที่ทํางาน สิ่งจูงใจทางการเงินสําหรับการเป็นพ่อแม่ และการเข้าถึงการรักษาการมีบุตรยากที่ดีขึ้น

เครื่องมือนโยบายด้านการเจริญพันธุ์ถูกออกแบบโดย Economist Impact ซึ่งเป็นเวทีโลกที่ช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ที่ยั่งยืนเพื่อแนะนํารัฐบาลและผู้นําองค์กรต่างๆ ตามการวิเคราะห์ความท้าทายด้านอัตราการเจริญพันธุ์รวมที่ซับซ้อนทั่วโลก

มันสร้างต่อจากการวิจัยทางเศรษฐกิจและอัตราการเกิดที่ดําเนินการในประเทศและภูมิภาคต่างๆ รวมถึง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม