(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 27 มีนาคม 2567 – บริษัท ลี ออโต้ อิงค์ (บริษัท) (Nasdaq: LI; HKEX: 2015) ผู้นําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้ประกาศว่ากําลังแจ้งให้ผู้ถือหุ้นตราสารหนี้แปลงสภาพชั้นสูง 0.25% ของบริษัทที่ครบกําหนดในปี 2571 (CUSIP No. 50202M AB8) (ตราสารหนี้) ว่า ตามบทบัญญัติในสัญญาว่าด้วยตราสารหนี้ดังกล่าวที่ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ระหว่างบริษัทกับ Deutsche Bank Trust Company Americas ในฐานะตัวแทนผู้ถือตราสารหนี้และตัวแทนชําระเงิน ผู้ถือตราสารหนี้แต่ละรายมีสิทธิที่จะให้บริษัทซื้อตราสารหนี้คืนทั้งหมดหรือบางส่วนของจํานวนเงินต้นที่เท่ากับ 1,000 เหรียญสหรัฐ (หรือหลายเท่าของ 1,000 เหรียญสหรัฐ) เป็นเงินสดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (สิทธิการคืนตราสารหนี้). สิทธิการคืนตราสารหนี้นี้จะหมดอายุเวลา 17.00 น. ตามเวลาในนครนิวยอร์ก ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567.

ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) บริษัทจะยื่นแบบฟอร์มการเสนอซื้อขายคืนตราสารหนี้ (Tender Offer Statement) ในวันนี้ นอกจากนี้ เอกสารที่ระบุเงื่อนไข วิธีการ และขั้นตอนการใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้จะเปิดเผยผ่านระบบการชําระเงินของสมาคมธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และตัวแทนชําระเงินคือ Deutsche Bank Trust Company Americas บริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ให้คําแนะนําหรือแสดงความเห็นใดๆ แก่ผู้ถือว่าควรใช้หรือไม่ใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้.

สิทธิการคืนตราสารหนี้นี้ให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารหนี้แต่ละรายในการให้บริษัทซื้อตราสารหนี้คืนในจํานวนเงินต้นที่เท่ากับ 1,000 เหรียญสหรัฐ หรือหลายเท่าของ 1,000 เหรียญสหรัฐ ราคาซื้อคืนตราสารหนี้จะเท่ากับจํานวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะซื้อคืนพร้อมดอกเบี้ยค้างชําระ (ถ้ามี) จนถึง แต่ไม่รวมวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่กําหนดสําหรับการซื้อคืนตามสัญญาว่าด้วยตราสารหนี้ โดยยึดเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาว่าด้วยตราสารหนี้และตราสารหนี้นั้นๆ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นวันชําระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาว่าด้วยตราสารหนี้และตราสารหนี้ดังกล่าว ดังนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บริษัทจะชําระดอกเบี้ยค้างชําระจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ทุกรายที่เป็นผู้ถือตราสารหนี้ในวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ตามเวลาในนครนิวยอร์ก ไม่ว่าจะใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้หรือไม่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตราสารหนี้เหล่านี้จะไม่มีดอกเบี้ยค้างชําระ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ยอดตราสารหนี้คงเหลือทั้งหมดมีมูลค่า 862,500,000 เหรียญสหรัฐ หากผู้ถือตราสารหนี้ทั้งหมดใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้ มูลค่ารวมที่ต้องชําระเป็นเงินสดคืนจะเท่ากับ 862,500,000 เหรียญสหรัฐ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ผู้ถือตราสารหนี้สามารถใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลาในนครนิวยอร์ก ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อใช้สิทธิการคืนตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะต้องปฏิบัติตามวิธีการส่งมอบที่ระบุไว้ในแจ้งเตือนสิทธิการคืนตราสารหนี้ (Put Right Notice) ของบริษัท ซึ่งสามารถรับได้ผ่านระบบการชําระเงินของสมาคมธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Deutsche Bank Trust Company Americas ผู้ถือตราสารหนี้สามารถถอน