ก่อนการเจรจารอบต่อไปเกี่ยวกับข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับขยะพลาสติก ข้อมูลใหม่เปิดเผยว่า ประมาณ 90% ของการลงทุนเอกชนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ถูกลงทุนใน ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และ ยุโรป เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วซึ่งมีสภาพแวดล้อมการลงทุนและนโยบายที่สนับสนุน

สิงคโปร์, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566The Circulate Initiative ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของ ระดับโลก ของ Plastics Circularity Investment Tracker ซึ่งเป็นเครื่องมือแรกของโลกที่ติดตามขนาดของการลงทุนเอกชนที่ทุ่มเข้าสู่เศรษฐกิจวงจรพลาสติก ผลการวิเคราะห์พบว่า การลงทุนเอกชนกว่า US$160,000 ล้าน ได้ถูกทุ่มเข้าสู่เศรษฐกิจวงจรพลาสติก ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ US$29,000 ล้าน ต่อปี ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดี แต่ก็ยังต่ํากว่า US$60,000 ล้าน ต่อปี ที่จําเป็นตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่ทะเลได้ประมาณ 80% ภายในปี 2583

“การแก้ปัญหาขยะพลาสติกขนาดใหญ่จะต้องมีการปฏิบัติร่วมกันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน ข้อมูลโลกจาก Plastics Circularity Investment Tracker แสดงให้เห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมลพิษพลาสติกมีปัญหารุนแรงที่สุด” กล่าวโดย Umesh Madhavan ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย The Circulate Initiative “ในเดือนนี้ผู้นําโลกจะประชุมในรอบที่สามของการประชุมระหว่างรัฐบาลเพื่อพิจารณาข้อตกลงผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษพลาสติก เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการเรียกร้องอย่างเหมาะเจาะให้เร่งส่งเสริมการไหลของเงินทุนเข้าสู่วงจรพลาสติก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกมากที่สุด”    

รุ่นที่สองของ Plastics Circularity Investment Tracker ขยายขอบเขตการครอบคลุมเพิ่มเติมไปยังระดับโลก เพื่อให้ข้อมูลทั่วโลก รวมถึงคุณลักษณะใหม่เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนระหว่างประเทศ ระหว่างส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า และประเภทของการลงทุน

ข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมเปิดเผยว่า:

  • ถึงแม้ว่าภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ เช่น อเมริกาใต้และแอฟริกาจะถูกพิจารณาว่าเป็นจุดรั่วไหลของขยะพลาสติก แต่ก็ได้รับการลงทุนน้อยมาก โดยภูมิภาคเอเชียรับการลงทุนเพียง 8% (ประมาณ US$12,000 ล้าน) ของการลงทุนทั้งหมด
  • ประมาณ 85% ของการลงทุนไปที่การรีดูซ์และการรีไซเคิล ส่วนการลงทุนในการใช้ซ้ําและการเติมเต็มน้อยกว่า 5% ของการลงทุนทั้งหมด
  • แหล่งเงินทุนหลักมาจากธนาคารและการลงทุนขององค์กร ซึ่งแต่ละรายคิดเป็นประมาณ 35% ของการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือกองทุนเอกชนซึ่งคิดเป็น 25%
  • 10 การลงทุนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีมูลค่ากว่า US$2,000 ล้าน รวมกันคิดเป็น 30% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะลงทุนเป็นจํานวนมากในพื้นที่นี้

Michael Sadowski ผู้อํานวยการ