เจิ้งโจว ประเทศจีน 20 ก.ย. 2566 — “วัฒนธรรมแม่น้ําเหลืองเป็นรากเหง้าและวิญญาณของอารยธรรมจีน ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงราชวงศ์ต่างๆ มักใช้ลุ่มแม่น้ําเหลืองเป็นเวที ต้นกําเนิดการเกษตรและความเชื่อทางปรัชญาของประเทศจีนก็เกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ําเหลืองเช่นกัน” ในการประชุม “เวทีอารยธรรมแม่น้ําสําคัญของโลก ค.ศ. 2023” ซึ่งจัดขึ้นที่เจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน นายหวัง เหวย สมาชิกคณะกรรมการสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและประธานสมาคมโบราณคดีจีน ได้อธิบายถึงความสําคัญของวัฒนธรรมแม่น้ําเหลืองต่อประเทศจีน

บรรยากาศในงานประชุม

บรรยากาศในงานประชุม

ภายใต้หัวข้อ “การเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม การสร้างอนาคตร่วมกัน” งานประชุมนี้ยังมีการจัดสัมมนาย่อยอีก 4 สัมมนา นอกเหนือจากการประชุมหลัก ได้แก่ “ความหลากหลาย การแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของอารยธรรมแม่น้ําสําคัญของโลก” “อารยธรรมจีนและการถ่ายทอดตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่น้ําเหลือง” “การสนทนาระหว่างอารยธรรมจีนและอารยธรรมโลก” และ “การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพสูงของลุ่มแม่น้ําเหลือง” วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่น้ําเหลืองอย่างเต็มที่ การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมโลกต่างๆ

“เมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมของประเทศมหาอํานาจสําคัญอื่นๆ ของโลกแล้ว อารยธรรมจีนมีคุณลักษณะโดดเด่น 3 ประการ คือ ความต่อเนื่อง ความครอบคลุม และความหลากหลาย” นายหวัง เหวย กล่าวว่า ประวัติศาสตร์อารยธรรมจีนมากกว่า 5,000 ปี มีบริบทการพัฒนาที่ชัดเจน มีประเพณีอารยธรรมที่ยั่งยืน และมีความต่อเนื่องที่โดดเด่น ในขณะเดียวกันก็ดูดซับอารยธรรมต่างชาติจํานวนมากและนําเสนอกระบวนการดูดซับและนวัตกรรมใหม่

“อารยธรรมโบราณหลายแห่งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดขึ้นจากลุ่มน้ําของแม่น้ําสําคัญ แต่ไม่ใช่ว่าลุ่มน้ําของแม่น้ําสําคัญทุกแห่งจะเป็นกําเนิดอารยธรรม” ศาสตราจารย์ คริสทอฟ เอวานส์ เฟลโลว์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร เชื่อว่าการเกิดขึ้นของอารยธรรมในลุ่มแม่น้ําเหลืองเดินทางคู่ขนานไปกับการเกิดขึ้นและการพัฒนาของการเกษตร ซึ่งวางรากฐานสําหรับการพัฒนาการเกษตรเพื่อส่งเสริมเงื่อนไขสําหรับการตั้งถิ่นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากร หลิว ไห่หวัง ผู้อํานวยการสถาบันมรดกวัฒนธรรมและโบราณคดีเหอหนาน เห็นด้วยอย่างยิ่ง เขาแสดงความเห็นว่ากําเนิดของอารยธรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ รวมถึงอารยธรรมแม่น้ําไนล์ อารยธรรมแม่