การาจี, ปากีสถาน 15 ก.ย. 2566 — หลังจากที่ FFST GROUP INC ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งแผนกใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทกําลังเตรียมพร้อมอย่างจริงจังสําหรับอีกก้าวสําคัญหนึ่งในปีหน้า นั่นคือ การจัดตั้งแผนกใหม่ในปากีสถาน แผนกใหม่นี้คาดว่าจะสร้างโอกาสการจ้างงานกว่า 1,000 ตําแหน่ง และเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์การขยายธุรกิจระดับโลกของบริษัท การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังคาดว่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของปากีสถาน

FFST GROUP INC ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 และค่อยๆ กลายเป็นผู้นําในภาคส่วนโฆษณาและการส่งเสริมแบรนด์ บริษัทมีสาขากว่า 30 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค บริการที่บริษัทมอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมแบรนด์ การออกแบบและผลิตโฆษณา รวมถึงการขายสินค้าออนไลน์ ครอบคลุมหลายมิติของอุตสาหกรรมโฆษณา

ปากีสถานมีศักยภาพตลาดสูง ตามข้อมูลของธนาคารโลก ประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 314,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 1,600 ดอลลาร์ ที่สําคัญ ปากีสถานมีประชากรวัยหนุ่มสาวจํานวนมาก ให้ FFST GROUP INC ได้แรงงานต้นทุนต่ํา

แผนกใหม่จะตั้งอยู่ที่การาจี ศูนย์กลางทางพาณิชย์ของปากีสถาน การาจีเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ จึงเป็นทําเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดําเนินงานของ FFST GROUP INC แผนการของบริษัทคือจะสร้างและจ้างพนักงานสําหรับแผนกใหม่นี้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีข้างหน้า ตําแหน่งงานจะครอบคลุมตั้งแต่นักออกแบบโฆษณา ฝ่ายปฏิบัติการโฆษณา ไปจนถึงการตลาดและการเขียนบท

แผนการขยายงานคาดว่าจะไม่เพียงเสริมสร้างอิทธิพลระดับโลกของ FFST GROUP INC แต่ยังนําประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมาสู่ปากีสถานด้วย นอกจากสร้างงานกว่า 1,000 ตําแหน่งเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานแล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน

โดยสรุป FFST GROUP INC ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก การจัดตั้งและดําเนินงานของแผนกใหม่คาดว่าจะช่วยปูทางให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อ และยังส่งผลดีอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของปากีสถาน จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสําหรับอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย