การทําเหมือง 55 Depositphotos 202987196 L @kruwt KAINANTU RESOURCES ประกาศปิดการระดมทุนแปลงสภาพเป็นหุ้นกู้ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มูลค่า C$1.8 ล้าน

/ไม่สําหรับการเผยแพร่ต่อบริการข่าวสารของสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อการเปิดเผย การเผยแพร่ การแพร่กระจาย โดยตรงหรือโดยอ้อมในหรือเข้าสู่สหรัฐอเมริกา/

แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 15 ก.ย. 2566 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd. (TSXV: KRL) (FSE: 6J0) (“KRL” หรือ “บริษัท”) บริษัททําเหมืองทองคําที่เน้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความยินดีที่จะประกาศการปิดการระดมทุนเอกชนจํานวน C$1.27 ล้าน (“การเสนอขาย”) ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566


โลโก้ของ Kainantu Resources Ltd. (CNW Group/Kainantu Resources Ltd.)

ในการเสนอขายรอบแรก บริษัทได้ออกหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่ารวม C$503,164.06 ตามที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ในการเสนอขายรอบที่สอง บริษัทได้ออกหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่ารวม C$296,835.94 ตามที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ในการเสนอขายรอบที่สาม บริษัทได้ออกหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่ารวม C$310,000

ในการเสนอขายรอบสุดท้ายนี้ บริษัทได้ออกหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส (“หน่วยหุ้นกู้”) มูลค่ารวม C$160,000

แต่ละหน่วยหุ้นกู้ประกอบด้วย: (i) หุ้นกู้แปลงสภาพมีหลักประกัน 10% (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (“หุ้นสามัญ”) ที่ราคาแปลงสภาพ C$0.08 ต่อหุ้นสามัญ (“ราคาแปลงสภาพ”) ในช่วงเวลาเริ่มต้น 12 เดือนนับจากวันปิดการซื้อขายและสิ้นสุดในวันที่ 36 เดือนหลังจากวันปิดการซื้อขาย ทั้งนี้หากบริษัทไม่ดําเนินการรวมหุ้นที่ออกและชําระแล้วที่จะทําให้ราคาแปลงสภาพอย่างน้อย C$0.10 บนพื้นฐานหลังการรวมหุ้น ราคาแปลงสภาพในช่วงเวลาเริ่มต้น 12 เดือนนับจากวันปิดการซื้อขายและสิ้นสุดในวันที่ 36 เดือนหลังจากวันปิดการซื้อขายจะเป็น C$0.10 และครบกําหนดสามปีนับจากวันปิดการซื้อขายแต่ละรอบ และ (ii) จํานวนใบสําคัญในการซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสําคัญ”) ที่เกิดจากการแบ่งจํานวนเงินต้นของหน่วยหุ้นกู้ดังกล่าวด้วย C$0.08 โดยแต่ละใบสําคัญมีสิทธิให้ผู้ถือซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นของบริษัท (“หุ้นใบสําคัญ”) ในราคา C$0.12 ต่อหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันปิดการซื้อขายรอบที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ในเวลาใดก็ตามหลังจากสิบแปดเดือนนับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักปริมาณการซื้อขาย 60 วันของหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์ TSX Venture Exchange เท่ากับหรือมากกว่า 200% ของราคาแปลงสภาพ บริษัทจะมีสิทธิใช้สิทธิแปลง 50% ของจํานวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญ หากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 60 วันดังกล่าวเท่ากับหรือมากกว่า 300% ของราคาแปลงสภาพ บริษัทมีสิทธิใช้สิทธิแปลงจํานวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญ

หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญ ใบสําคัญหุ้นใบสําคัญ (