12 8 Global IVD Contract Manufacturing Industry Report 2023: A $25+ Billion Market by 2028 with Asia Pacific Emerging as the Fastest-Growing Hub

ดับลิน, 22 ก.ย. 2566 — รายงาน “ตลาดการผลิตตามสัญญาด้าน IVD ระดับโลกโดยจําแนกตามประเภทอุปกรณ์ (วัสดุสิ้นเปลือง, อุปกรณ์), เทคโนโลยี (การตรวจวิเคราะห์อิมมูโน, เคมีคลินิก, การวินิจฉัยโรคทางโมเลกุล, จุลชีววิทยา, ฮีมาโทโลยี, การแข็งตัวของเลือด), บริการ (การผลิต, การพัฒนาชุดตรวจ) – การคาดการณ์ถึงปี 2571” ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในการเสนอขายของ ResearchAndMarkets.com

Research_and_Markets_Logo

ตลาดการผลิตตามสัญญาด้าน IVD ระดับโลกมีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 25.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2571 จาก 15.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยร้อยละ 11.2

รายงานฉบับนี้จะเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสําหรับทั้งผู้นําตลาดและผู้เข้ามาใหม่ในตลาดการผลิตตามสัญญาด้าน IVD โดยนําเสนอการประมาณการรายได้ที่แม่นยําสําหรับตลาดโดยรวมและตลาดย่อย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์การแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถวางตําแหน่งธุรกิจของตนเองและพัฒนากลยุทธ์ในการออกสู่ตลาดที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ รายงานยังจะให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับพลวัตของตลาด รวมถึงตัวขับเคลื่อนหลัก ข้อจํากัด ความท้าทาย และโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินชีพจรของตลาดได้

การเติบโตของตลาดการผลิตตามสัญญาด้าน IVD มีพื้นฐานมาจากปัจจัยสําคัญหลายประการ รวมถึงการขยายตัวโดยรวมของตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองด้าน IVD ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและมีความแม่นยํา การนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้โดยองค์กรผู้ผลิตตามสัญญา (CMOs) มากขึ้น และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEMs) ในการจ้างผลิตสินค้าจํานวนมาก เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลักของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย เช่น ความเสี่ยงของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ อาจจะขัดขวางการเติบโตของตลาดได้

ภูมิทัศน์ปัจจุบันมีกิจกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทางเครื่องมือเทคโนโลยี ส่วนของอุปกรณ์ IVD ครองส่วนแบ่งตลาดที่มีนัยสําคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปริมาณการทดสอบ IVD ระดับโลกที่เพิ่มขึ้นและความต้องการอุปกรณ์ตรวจทางโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นตามมาหลังการระบาดของโควิด-19

ส่วนของการวินิจฉัยโรคทางโมเลกุลยังนําเสนอโอกาสในการเติบโตที่มีนัยสําคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความชุกของโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคทา