Clear solution pathways show that the UN Sustainable Development Goals can be achieved by their 2030 deadline despite their rising costs, Force4good research finds

ลอนดอน, 18 ก.ย. 2023 – กับเวลาเหลือเพียง 7 ปีก่อนกําหนดสิ้นสุดในปี 2030 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติจะต้องใช้ความพยายามระดับโลกในการระดมทุนทรัพยากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขนาดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน รายงานประจําปี Capital as a Force for Good ฉบับล่าสุดพบ

อย่างไรก็ตาม มีชุดของแนวทางแก้ไขที่มีอยู่แล้วซึ่งถูกนํามาใช้ข้ามภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ที่มีศักยภาพในการส่งมอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมีนัยสําคัญ แนวทางการแก้ปัญหาทางนโยบายมีบทบาทสําคัญ โดยมีศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายย่อยของ SDG ได้เกือบหนึ่งในสาม ขณะที่กิจกรรมของภาครัฐและเอกชนสามารถปิดช่องว่างที่เหลือในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

หลายแนวทาง มาตรการ และแนวทางแก้ไขเหล่านี้ สามารถขยายขนาด ทําซ้ํา หรือนํามาใช้เพื่อขับเคลื่อนผลกระทบที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รายงานระบุมาตรการ 15 ประการ ซึ่งหากนํามาขยายผลและดําเนินการทั่วโลก สามารถตอบสนอง SDG ได้ถึง 70% รวมกันแล้วแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุน การจัดลําดับความสําคัญทางการเมือง และการจัดสรรทุนเพิ่มเติมอย่างเป็นเป้าหมาย

รวมถึง:

  • แพคเกจนโยบายระดับชาติและภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแรงจูงใจ การกํากับดูแล และกฎหมาย ตามแนวทางนโยบายข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรป และกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ
  • การจัดหาเงินทุนรูปแบบนวัตกรรมเพื่อระดมทุนและลดความเสี่ยงของการลงทุน เช่น การแลกเปลี่ยนหนี้ต่อธรรมชาติ พันธบัตรผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลไกกําหนดราคาคาร์บอน
  • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ข้ามพื้นที่หลัก ๆ รวมถึงการศึกษา สุขภาพ และการเงิน เช่น ‘สแตค’ ของเทคโนโลยีอินเดียที่ให้การบรรลุผลการรวมการเงินแก่ประชากรกว่าครึ่งพันล้านคน
  • มาตรการของภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงโมเดลธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบตั้งแต่ขยะ ความยากจน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อุตสาหกรรมการเงินระดับโลก ซึ่งบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน 88% ของโลก มีบทบาทสําคัญในการระดมทุนสําหรับ SDG รายงานพบ ถึงแม้จะมีการใช้จ่ายระดับโลกประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 เพื่อส่งมอบเป้าหมาย แต่ส่วนขาดทุนการลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รวมส่วนขาดทุนสูงถึง 137 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ส่วนขาดทุนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคืบหน้าที่หยุดชะงัก จากการประเมินล่าสุดขององค์การสหประชาชาติที่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายทั้ง 17 ข้อไม่มีข้อใดที่จะบรรลุผลสําเร็จภายในปี 2030 ซึ่งสะท้อนถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการขยายผลแนวทางแก้ไขเช่นที่ระบุในรายงาน

รายงานฉบับเต็ม ซึ่งจัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์และหารือกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง รวมถึงสถาบันการเงินช