สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แจ้งแนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และบริเวณโดยรอบ ในวันที่ 16-19 พ.ย.65 เนื่องจากมีการประชุม APEC 2022

1.ปิดการจราจร
1.1) ปิดการจราจร วันที่ 16 – 19 พ.ย.2565 (ตลอด 24 ชม.)
1) ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ แยกอโศกมนตรี – แยกพระราม 4
2) ถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)

1.2) ปิดการจราจร วันที่ 16 – 19 พ.ย.2565 (ปิดเป็นช่วงๆ)
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (ของวันถัดไป)
1) ถนนเพลินจิต (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต – แยกราชประสงค์
2) ซอยร่วมฤดี (ตลอดสาย)
3) ถนนวิทยุ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกเพลินจิต – แยกสารสิน
4) ซอยต้นสน (ตลอดสาย)
5) ถนนราชดำริ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกราชประสงค์ – แยกราชดำริ

2.งดการใช้เส้นทาง บางเส้นทาง ดังนี้
จัดเดินรถทางเดียว (One Way) วันที่ 16 – 19 พ.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (ของวันถัดไป)
2.1) ถนนวิทยุ (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ แยกสารสิน – แยกเพลินจิต
2.2) ถนนเพลินจิต (ฝั่งขวา) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต – แยกราชประสงค์
2.3) ถนนราชดำริ (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่ แยกราชดำริ – แยกราชประสงค์

3. งดการใช้บริการ “สวนป่าเบญจกิตติ” ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 พ.ย.65

4. กำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ โดรน และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บิน ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 16-21 พย 65 (No fly zone)