เคนเนดี โอเดเดอ ระลึกถึงช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาในคิเบรา ซึ่งเป็นย่านกรุงไนโรบีที่ใหญ่ที่สุดของเคนยา “บางครั้ง มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดที่ไหน” เขากล่าว ระหว่างวัยรุ่น โอเดเดกล่าวว่าเขาสูญเสียเพื่อนจากความรุนแรงของกลุ่ม การฆาตกรรมของตํารวจ และการอัตวินิบาตกรรม แต่เมื่อที่บ้านไม่มีอาหาร เขายังจดจําได้ว่าเพื่อนบ้านของเขายังมั่นใจว่าเขาจะยังมีอะไรกิน “ความรักที่ฉันเห็นในชุมชนของฉันตอนนั้น มันยังช่วยให้ฉันก้าวหน้าอยู่เสมอ”

ปัจจุบัน โอเดเดซึ่งอายุ 38 ปี เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Shining Hope for Communities (SHOFCO) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกา องค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพการครองชีพในย่านสลัมของเคนยา ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการโดยชุมชน เช่น โรงเรียนฟรี การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การเพิ่มการเข้าถึงน้ําสะอาด อินเทอร์เน็ต และการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

SHOFCO ให้บริการแก่ประชากรใกล้ 2.4 ล้านคนทั่วประเทศในปัจจุบัน – ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งที่มีความสุขนี้ไม่เคยคาดคิดเมื่อเริ่มต้นองค์กรในคิเบราในปี 2004 “ถ้าฉันพูดตรงๆ คือ แนวคิดการก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและการเขียนโครงการไม่ใช่เรื่องสนุก” โอเดเดรับสารภาพ “แต่ต่างจากองค์กรพัฒนาเนื้อหนังต่างชาติที่มักจะ ‘ร่มรื่น’ เข้ามาในโลกกําลังพัฒนาพร้อมเงินทุนจากต่างประเทศและวิธีการทํางานจากบนลงล่าง SHOFCO แตกต่าง มันเป็นขบวนการจากฐานราก” เขากล่าว “มันเป็นแนวคิดว่าเราเป็นชุมชนหนึ่งกัน ว่าเรารู้ปัญหาและความท้าทายของเรา และว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

หนึ่งในโครงการแรกและประสบความสําเร็จที่สุดของ SHOFCO คือ โรงเรียนสําหรับเด็กหญิงคิเบรา ซึ่งเปิดขึ้นในปี 2009 เป็นโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน บริการแก่เด็กหญิงมากกว่า 350 คนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนแรกๆ ที่เปิดขึ้นระหว่างการปฏิรูปการศึกษาที่ใหญ่ของเคนยาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ใน 10 โรงเรียนรัฐบาลดีที่สุดในไนโรบี นักเรียนของโรงเรียนนี้มักจะได้คะแนนสอบระดับชาติสูงสุดเป็นประจํา และมีอัตราการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมถึง 100% นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมในเคนยาหรือสหรัฐอเมริกา – ซึ่งเป็นผลสําเร็จที่มีความหมายในประเทศที่มีอัตราการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายของเด็กหญิงอายุ 15-19 ปีเพียงน้อยกว่า 20% “สําหรับโอเดเด มันแสดงให้เห็นว่า ‘มีเด็กหญิงมากขึ้นที่เข้าเรียนในคิเบราในปัจจุบัน นั่นคือความฝันของเราที่จะเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาผ่านการศึกษา เพราะการศึกษาคือเสรีภาพ”

SHOFCO ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ รวมถึงปัญหาการว่างงาน – ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนเคน