ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร กำหนดจุดนัดพบกรุ๊ปทัวร์ เที่ยวบินขาออก ที่ชั้น 4 ประตู 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่จุดนัดพบของบริษัททัวร์ เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารรองรับผู้ใช้บริการหนาแน่นขึ้น โดยระบุว่า สืบเนื่องจากนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความหนาแน่นมากขึ้นในทุกกลุ่มประเภทผู้โดยสาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยบริษัทท่องเที่ยว (กรุ๊ปทัวร์) ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากช่วงมีการแพร่ระบาดของ โควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้พบหลายกรณีที่บริษัทท่องเที่ยวได้นัดหมายกรุ๊ปทัวร์ก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลานาน บางกรณีลูกทัวร์มาถึงท่าอากาศยานก่อนเวลาเดินทางมากกว่า 10 ชั่วโมงและบางบริษัทไม่มีการดูแลกรุ๊ปทัวร์ ทำให้เกิดกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่รอเวลาเช็กอินบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบภายในอาคารผู้โดยสารที่มีผู้ใช้บริการหลายกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทสภ. จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาคมซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เพื่อดำเนินการตามแนวทางการใช้พื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทสภ. ได้ขอความร่วมมือบริษัทท่องเที่ยวทุกแห่งในการรวมกรุ๊ปทัวร์สำหรับเที่ยวบินขาออก ที่บริเวณชั้น 4 ประตู 10 อาคารผู้โดยสาร ซึ่งการกำหนดพื้นที่เฉพาะนี้ช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อยบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็กอินภายในอาคาร ซึ่งภายหลังการจัดระเบียบตามแนวทางดังกล่าวบริษัทท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทสภ. มุ่งหวังให้การบริหารจัดการพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ทสภ. ต้องขออภัยหากผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้