สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรรวม 3 วัน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกหนังสือด่วนที่สุด โดยระบุว่า ด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.65 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร

เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในวันศุกร์ที่ 9 ก.ย.65 วันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 และวันอังคารที่ 13 ก.ย.65 รวม 3 วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว