ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขต ภาคกลาง (ทุกเขต) 

กำแพงเพชร • ชัยนาท • นครนายก • นครปฐม • นครสวรรค์ • นนทบุรี • ปทุมธานี • พระนครศรีอยุธยา • พิจิตร • พิษณุโลก • เพชรบูรณ์ • ลพบุรี • สิงห์บุรี • สมุทรปราการ • สมุทรสงคราม • สมุทรสาคร • สระบุรี • สุโขทัย • สุพรรณบุรี • อ่างทอง • อุทัยธานี

กำแพงเพชร

 • เขต 1
  • ไผ่ ลิกค์ – พลังประชารัฐ
   36,187 
  • สุกิจ ศุภกิจเจริญ – ก้าวไกล
   28,944
  • วีระศักดิ์ สุ่นสา – เพื่อไทย
   18,462 
 • เขต 2
  • เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ – พลังประชารัฐ
   41,143 
  • สมชาย ผลมา – ก้าวไกล
   24,196
  • เรวัตธ์ อินทพงษ์ – เพื่อไทย
   18,465
 • เขต 3
  • อนันต์ ผลอำนวย – พลังประชารัฐ
   37,149 
  • จรัญ อิสระบัณฑิตกุุล – เพื่อไทย
   19,626
  • ประพันธ์ จิตคำ – ก้าวไกล
   19,584 
 • เขต 4 
  • ปริญญา ฤกษ์หร่าย – พลังประชารัฐ
   36,132 
  • ธานันท์ หล่าวเจริญ – เพื่อไทย
   21,741 
  • จันทร์ดี หลวงนัน – ก้าวไกล
   19,232 

ชัยนาท

 • เขต 1
  • อนุชา นาคาศัย – รวมไทยสร้างชาติ
   43,874
  • ทรงพล ภัทราภิรมย์ – ก้าวไกล
   27,444
  • สมชาย สิทธิบรวงษ์ – เพื่อไทย
   16,342
 • เขต 2
  • มณเฑียร สงฆ์ประชา – ภูมิใจไทย
   52,205
  • สุทธิพจน์ เชื้ออภัยวงษ์ – ก้าวไกล
   20,676
  • วิฑูร ลี้ธีระนานนท์ – เพื่อไทย
   16,352 

นครนายก

 • เขต 1
  • สุรพล บุญมา – เพื่อไทย
   32,030
  • ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร – ภูมิใจไทย
   25,191
  • วีรากร ประกอบ – ก้าวไกล
   13,430 
 • เขต 2 
  • เกรียงไกร กิตติธเนศวร – เพื่อไทย
   20,225 
  • วุฒิชัย กิตติธเนศวร – ภูมิใจไทย
   11,322 
  • ณรงศักดิ์ ส้มเกลี้ยง – ก้าวไกล
   7,125 

นครปฐม

 • เขต 1
  • ศุภโชค ศรีสุขจร – ชาติไทยพัฒนา
   39,715
  • จารุพรรณ เพชรดี – ก้าวไกล
   26,893
  • ณัทกร แก้วพิจิตร – รวมไทยสร้างชาติ
   25,050 
 • เขต 2 
  • สินธพ แก้วพิจิตร – รวมไทยสร้างชาติ
   33,770
  • ศศนันท์ รัตนบรรเทิง – ก้าวไกล
   32,056
  • รัฐกร เจนกิจณรงค์ – พลังประชารัฐ
   15,465
 • เขต 3
  • พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ – ชาติไทยพัฒนา
   42,825
  • ภาชินี เหลืองเพิ่มสกุล – ก้าวไกล
   24,814
  • ทรงพล ชูศิลป์กุล – เพื่อไทย
   15,921
 • เขต 4
  • กิตติภณ ปานพรหมมาศ – ก้าวไกล
   24,898
  • ก่อเกียรติ สิริยเสถียร – ชาติไทยพัฒนา
   19,861
  • บุญสม สมบุญเก่า – ประชาธิปัตย์
   16,281
 • เขต 5
  • อนุชา สะสมทรัพย์ – ชาติไทยพัฒนา
   36,422
  • สาโรจน์ จุ้ยเจริญ​ – ก้าวไกล
   24,896
  • ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ – ภูมิใจไทย
   24,156
 • เขต 6
  • ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล – ก้าวไกล
   38,812
  • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ – ชาติไทยพัฒนา
   19,742
  • สุรชัย อนุตธโต – รวมไทยสร้างชาติ
   17,560

นครสวรรค์

 • เขต 1
  • กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี – ก้าวไกล
   31,671
  • ภัทราวดี นิโรจน์ – ภูมิใจไทย
   27,035
  • กวี อัศวรัตน์ – เพื่อไทย
   16,896
 • เขต 2
  • ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย – เพื่อไทย
   37,510
  • วีระกร คำประกอบ – ภูมิใจไทย
   24,844
  • ธนา เฉยปัญญา – ก้าวไกล
   18,029
 • เขต 3
  • สัญญา นิลสุพรรณ – รวมไทยสร้างชาติ
   32,100 
  • สัญชัย วงษ์สุนทร – เพื่อไทย
   24,317
  • สุภัสสร คล้ายแจ้ง – พลังประชารัฐ
   21,121
 • เขต 4
  • มานพ ศรีผึ้ง – ภูมิใจไทย
   32,934
  • นุกูล แสงศิริ – เพื่อไทย
   25,030 
  • จิตรา หมีทอง – พลังประชารัฐ
   20,975
 • เขต 5
  • พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ – ภูมิใจไทย
   46,315
  • อิศราพร ดวงอุปะ – ก้าวไกล
   17,341
  • วรภัทร์ ตั้งภากรณ์ – เพื่อไทย
   16,873
 • เขต 6
  • ประสาท ตันประเสริฐ​ – ชาติพัฒนากล้า
   24,089 
  • นิโรธ สุนธรเลขา – รวมไทยสร้างชาติ
   22,428
  • อภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
   16,847

นนทบุรี 

 • เขต 1
  • สุรพันธ์ ไวยากรณ์ – ก้าวไกล
   45,615
  • วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา – รวมไทยสร้างชาติ
   28,166
  • นิยม ประสงค์ชัยกุล – เพื่อไทย
   20,640
 • เขต 2
  • ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ – ก้าวไกล
   39,086
  • เฉลิมพล นิยมสินธุ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   25,079 
  • จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ – เพื่อไทย
   19,423
 • เขต 3
  • อนุสรณ์ แก้ววิเชียร – ก้าวไกล
   44,114
  • พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   25,459
  • ปณรัศม์ วันชาญเวช – เพื่อไทย
   17,074
 • เขต 4
  • นพดล ทิพยชล – ก้าวไกล
   36,249
  • วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   25,442
  • มนตรี ตั้งเจริญถาวร – เพื่อไทย
   24,446
 • เขต 5
  • ปรีติ เจริญศิลป์ – ก้าวไกล
   48,055
  • นพดล แก้วสุพัฒน์ – เพื่อไทย
   19,897
  • ณรงค์ แก้วสุพัฒน์ – รวมไทยสร้างชาติ
   14,684
 • เขต 6
  • คุณากร มั่นนทีรัย – ก้าวไกล
   48,169
  • ณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม – รวมไทยสร้างชาติ
   24,252
  • มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ – เพื่อไทย
   23,508
 • เขต 7
  • เกียรติคุณ ต้นยาง – ก้าวไกล
   48,417
  • ภูดิศ นนทพิมลชัย – เพื่อไทย
   19,526
  • สมศักดิ์ ด้วงโสน – ประชาธิปัตย์
   16,216
 • เขต 8
  • นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ – ก้าวไกล
   41,734
  • ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ – เพื่อไทย
   24,335
  • วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
   14,090 

ปทุมธานี

 • เขต 1
  • สรวีย์ ศุภปณิตา – ก้าวไกล
   29,272
  • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล – เพื่อไทย
   27,439
  • นพพร ขาวขำ – ภูมิใจไทย
   22,297
 • เขต 2
  • เจษฎา ดนตรีเสนาะ – ก้าวไกล
   40,206
  • ศุภชัย นพขำ – เพื่อไทย
   36,994
  • นพดล ลัดดาแย้ม – พลังประชารัฐ
   11,187
 • เขต 3
  • ชลชิชา แจ้งเร็ว – ก้าวไกล
   43,096
  • ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ – เพื่อไทย
   25,619
  • อนาวิล รัตนสถาพร – ภูมิใจไทย
   15,570
 • เขต 4
  • สกล สุนทรวาณิชย์กิจ – ก้าวไกล
   41,705
  • สุทิน นพขำ – เพื่อไทย
   24,519
  • ณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย – ภูมิใจไทย
   21,716
 • เขต 5
  • มนัสนันท์ หลีนวรัตน์ – เพื่อไทย
   35,074
  • พิษณุ พลธี – ภูมิใจไทย
   33,980
  • พิชัย ปิยะกาโส – ก้าวไกล
   32,664
 • เขต 6
  • เชตวัน เตือประโคน – ก้าวไกล
   48,900
  • ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ – เพื่อไทย
   22,363
  • เกียรติศักดิ์ ส่องแสง – พลังประชารัฐ
   16,651 
 • เขต 7
  • ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ – ก้าวไกล
   35,866
  • พรพิมล ธรรมสาร – ภูมิใจไทย
   30,216
  • ยงยุทธ มั่นบุปผชาติ – เพื่อไทย
   29,815

พระนครศรีอยุธยา

 • เขต 1
  • ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ – ก้าวไกล
   41,081
  • เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร – ภูมิใจไทย
   35,676
  • อัณณพ อารีย์วงศ์สกุล – เพื่อไทย
   15,289
 • เขต 2
  • ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง – ก้าวไกล
   27,467
  • นพ ชีวานันท์ – ภูมิใจไทย
   26,804
  • ธนพล บุญเจริญกิจ – พลังประชารัฐ 
   24,683
 • เขต 3
  • พิมพฤดา ตันจรารักษ์ – ภูมิใจไทย
   47,117
  • ปานรดา ปัณณธรวรเมธ – ก้าวไกล
   34,584
  • องอาจ อชิรพงศ์ – เพื่อไทย
   13,061
 • เขต 4
  • สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล – ภูมิใจไทย
   50,080
  • วีระยุทธ ใยวังหน้า – ก้าวไกล
   31,073
  • อาทิตย์ ภาคอินทรีย์ – เพื่อไทย
   23,229
 • เขต 5
  • ประดิษฐ์ สังขจาย – ภูมิใจไทย
   37,275
  • จิรทัศ ไกรเดชา – เพื่อไทย
   30,120
  • เจริญขวัญ จันทรวิจิตร – ก้าวไกล
   22,100

พิจิตร

 • เขต 1
  • ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
   43,965
  • ปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร – เพื่อไทย
   21,985
  • ชัยณรงค์ คล้ายเนียม – ก้าวไกล
   18,133
 • เขต 2
  • วินัย ภัทรประสิทธิ์ – ภูมิใจไทย
   33,390
  • ภูดิท อินสุวรรณ์ – เพื่อไทย
   20,646
  • ดุษฎี บัวเขียว – ก้าวไกล
   14,756
 • เขต 3
  • ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ – ภูมิใจไทย
   33,425
  • สุรชาติ ศรีบุศกร – รวมไทยสร้างชาติ
   24,021
  • วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ – เพื่อไทย
   13,476

พิษณุโลก

 • เขต 1
  • ปดิพัทธ์ สันติภาดา – ก้าวไกล
   40,198
  • อดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ – พลังประชารัฐ
   18,685
  • ณัฐทรัชต์ ชามพูนท – เพื่อไทย
   17,778
 • เขต 2
  • นพพล เหลืองทองนารา – เพื่อไทย
   30,819
  • มีดี บัวแก้ว – ก้าวไกล
   23,516
  • อิทธิพล บุบผะศิริ – ภูมิใจไทย
   17,843
 • เขต 3
  • พงษ์มนู ทองหนัก – รวมไทยสร้างชาติ
   22,765
  • จเด็ศ จันทรา – เพื่อไทย
   21,969
  • อนุชา น้อยวงศ์ – ภูมิใจไทย
   18,460
 • เขต 4
  • พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ – เพื่อไทย
   25,626
  • นิยม ช่างพินิจ – ภูมิใจไทย
   24,310
  • ชุตินันต์ ชญาณ์นันท์โภคิน – ก้าวไกล
   9,106
 • เขต 5
  • ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ – ก้าวไกล
   25,763
  • เอกพงษ์​ กุลเจริญ – พลังประชารัฐ
   16,843
  • ธรธวัช แจ่มอุดมโชต – รวมไทยสร้างชาติ
   14,908

เพชรบูรณ์

 • เขต 1
  • พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ – พลังประชารัฐ
   35,905
  • กฤติเดช แก้วเพียร – ก้าวไกล
   24,550
  • สุทัศน์ จันทร์แสงศรี – เพื่อไทย
   20,609
 • เขต 2
  • จักรัตน์ พั้วช่วย – พลังประชารัฐ
   38,352
  • ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล – เพื่อไทย
   28,857
  • ยุทธชัย คำตัด – ก้าวไกล
   17,655
 • เขต 3
  • บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ – พลังประชารัฐ
   31,707
  • ยุพราช บัวอินทร์ – ประชาธิปัตย์
   26,105
  • ศิริวิชช์ ทองคำ – ก้าวไกล
   17,663
 • เขต 4
  • วรโชติ สุคนธ์ขจร – พลังประชารัฐ
   41,039
  • ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ – เพื่อไทย
   22,599
  • หลุย บุญสะอาด – ก้าวไกล
   13,176  
 • เขต 5
  • วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ – พลังประชารัฐ
   34,971
  • สุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ – เพื่อไทย
   24,563
  • นันทวัฒน์ บุญถูก – ก้าวไกล
   20,365
 • เขต 6
  • อัคร ทองใจสด – พลังประชารัฐ
   47,118
  • ภิญญาภัทร อาภากฤษฎี – ก้าวไกล
   18,881
  • เกรียงไกร ปานสีทอง – เพื่อไทย
   16,356

ลพบุรี

 • เขต 1
  • สิทธิชัย หล้อประสงค์สุข – เพื่อไทย
   28,405 
  • เอกราช แก้วเสมา – ก้าวไกล
   25,409
  • พิชัย เกียรติวินัยสกุล – รวมไทยสร้างชาติ
   13,317
 • เขต 2
  • สาธิต ทวีผล – ก้าวไกล
   26,417
  • ปวีณา นิลแย้ม – รวมไทยสร้างชาติ
   23,027
  • ธนวัน บัวหลวงงาม – เพื่อไทย
   16,919
 • เขต 3
  • มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช – ภูมิใจไทย
   43,325
  • สุชาติ ลายน้ำเงิน – เพื่อไทย
   30,119
  • ประสพผล สุขเกษม – ก้าวไกล
   13,256
 • เขต 4
  • นรินทร์ คลังผา – ภูมิใจไทย
   41,413
  • นมัส ไหวพริบ – ก้าวไกล
   18,421
  • อุบลศักดิ์ บังหลวงงาม – เพื่อไทย
   18,326
 • เขต 5
  • วรวงศ์ วรปัญญา – เพื่อไทย
   41,822
  • เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ – ภูมิใจไทย
   24,382
  • ศุภนิดา นิลกระจ่าง – ก้าวไกล
   9,627

สิงห์บุรี

 • เขต 1
  • โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ – พลังประชารัฐ
   42,024
  • ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ – ก้าวไกล
   39,086
  • นิชดา ปั้นเกตุตันติรักษ์​ – เพื่อไทย
   29,115

สมุทรปราการ

 • เขต 1
  • พนิดา มงคลสวัสดิ์ – ก้าวไกล
   46,383
  • อัครวัฒน์ อัศวเหม – พลังประชารัฐ
   21,460
  • แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ – เพื่อไทย
   13,889
 • เขต 2
  • รัชนก สุขประเสริฐ​ – ก้าวไกล
   43,435
  • ยงยุทธ สุวรรณบุตร – พลังประชารัฐ
   24,725
  • ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ – เพื่อไทย
   18,029
 • เขต 3
  • พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ – ก้าวไกล
   50,177
  • ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย – เพื่อไทย
   17,484
  • ภริม พูลเจริญ – พลังประชารัฐ
   17,067
 • เขต 4
  • วุฒินันท์ บุญชู – ก้าวไกล
   49,043
  • กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   19,038
  • สัมฤทธิ์ เหมะ – เพื่อไทย
   13,098
 • เขต 5
  • นิตยา มีศรี – ก้าวไกล
   60,282
  • นิธิพล บุญเพ็ชร – เพื่อไทย
   22,505
  • จาตุรนต์ นกขมิ้น – พลังประชารัฐ
   19,474
 • เขต 6
  • วีรภัทร คันธะ – ก้าวไกล
   37,730
  • ฐาปกรณ์ กุลเจริญ – พลังประชารัฐ
   20,909
  • นฤมล ธารดำรงค์ – เพื่อไทย
   18,457
 • เขต 7
  • บุญเลิศ แสงพันธุ์ – ก้าวไกล
   39,151
  • ไพลิน เทียนสุวรรณ – รวมไทยสร้างชาติ
   27,455
  • ประชา ประสพดี – เพื่อไทย
   20,638
 • เขต 8
  • ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ – ก้าวไกล
   46,539
  • สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ – เพื่อไทย
   24,814
  • กรุงศรีวิไล สุทินเผือก – พลังประชารัฐ
   24,764

สมุทรสงคราม

 • เขต 1
  • อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย – ก้าวไกล
   42,852
  • รังสิมา รอดรัศมี – รวมไทยสร้างชาติ
   21,939
  • ธนธัส ขุนนุช – ประชาธิปัตย์
   16,352

สมุทรสาคร

 • เขต 1
  • ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม – ก้าวไกล
   45,545
  • วัฒนา แตงมณี – พลังประชารัฐ
   29,792
  • อุดม กันม่วง – เพื่อไทย
   16,560 
 • เขต 2
  • ศิริโรจน์ ธนิกกุล – ก้าวไกล
   46,896
  • บุญมี นิลถนอม – เพื่อไทย
   22,370
  • พลภวัฒน์ ชำนาญวาด – รวมไทยสร้างชาติ
   15,717
 • เขต 3
  • ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย – ก้าวไกล
   35,068
  • ปัญญา ชวนบุญ – ภูมิใจไทย
   29,047
  • จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ – พลังประชารัฐ
   20,072

สระบุรี

 • เขต 1
  • สรพัช ศรีปราชญ์ – ก้าวไกล
   32,444
  • ขานิฐาณันท์ เที่ยมประเสริฐ – เพื่อไทย
   29,074
  • วราณธร อำนาคะ – รวมไทยสร้างชาติ
   13,450 
 • เขต 2
  • อรรถพล วงษ์ประยูร – เพื่อไทย
   38,203
  • สมบัติ อำนาคะ – รวมไทยสร้างชาติ
   32,412
  • ทรงวุฒิ สารจันทึก – ก้าวไกล
   29,164 
 • เขต 3
  • วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ – ภูมิใจไทย
   45,417
  • นันทิตา สงพราหมณ์ – ก้าวไกล
   27,120
  • สิริพัชระ จึงธีรพานิช – เพื่อไทย
   12,754
 • เขต 4
  • องอาจ วงษ์ประยูร – พลังประชารัฐ
   29,506
  • พิธาร ทรงกัมพล – ก้าวไกล
   25,209
  • บุญส่ง เกิดหลำ – เพื่อไทย
   22,713

สุโขทัย

 • เขต 1
  • พรรณสิริ กุลนาถศิริ – เพื่อไทย
   32,130
  • นาตยา กรุณามิตร – ก้าวไกล
   26,117
  • วิรัตน์ วิริยะพงษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
   19,230
 • เขต 2
  • ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง – เพื่อไทย
   31,314
  • วศินภัทร์ กิตตินันท์พานิช – ก้าวไกล
   19,781
  • สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล – ประชาธิปัตย์
   17,924
 • เขต 3
  • ประภาพร ทองปากน้ำ – เพื่อไทย
   33,259
  • สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ – ภูมิใจไทย
   24,982
  • อารยะ ชุมดวง – พลังประชารัฐ
   13,570
 • เขต 4
  • จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล – เพื่อไทย
   36,738
  • นวพันธ์ เอื้อคณิต – ก้าวไกล
   18,512
  • ทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์ – ภูมิใจไทย
   16,797

สุพรรณบุรี

 • เขต 1
  • สรชัด สุจิตต์ – ชาติไทยพัฒนา
   46,324
  • สมเกียรติ เสรีวิพุธ – ก้าวไกล
   26,551
  • กุลธิดา เหมาเพชร – เพื่อไทย
   13,641
 • เขต 2
  • ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ – ชาติไทยพัฒนา
   43,795
  • ณัฐพิชา รอดชีพ – ก้าวไกล
   24,571
  • เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ – เพื่อไทย
   7,741
 • เขต 3 
  • นพดล มาตรศรี – ชาติไทยพัฒนา
   39,348
  • กิจจา วงศ์ประเสริฐ​ – ประชาธิปัตย์
   32,990
  • สมภาษ ชิมสด – ก้าวไกล
   14,774
 • เขต 4
  • เสมอกัน เที่ยงธรรม – ชาติไทยพัฒนา
   42,639
  • ยุทธนา โพธสุธน – พลังประชารัฐ 
   20,400
  • สหรัฐ กุลศรี – เพื่อไทย
   17,876
 • เขต 5
  • ประภัตร โพธสุธน – ชาติไทยพัฒนา
   55,877
  • วิเชียร ตามสี – ก้าวไกล
   24,311
  • ไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์ – เพื่อไทย
   14,543

อ่างทอง

 • เขต 1
  • ภราดร ปริศนานันทกุล – ภูมิใจไทย
   44,725
  • ชูศักดิ์ ศรีราชา – เพื่อไทย
   20,828
  • สาโรจน์ ฉ่ำจิตร – ก้าวไกล
   15,591
 • เขต 2 
  • กรวีร์ ปริศนานันทกุล – ภูมิใจไทย
   47,232 
  • ชวกร ศรีราชา – เพื่อไทย
   21,459
  • กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ – ก้าวไกล
   11.206

อุทัยธานี

 • เขต 1
  • เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ – ภูมิใจไทย
   49,464
  • กาญจนา จิตกลาง – ก้าวไกล
   15,818
  • ธนาคร อุนจะนำ – เพื่อไทย
   11,272
 • เขต 2
  • ชาดา ไทยเศรษฐ์ – ภูมิใจไทย
   43,505
  • อรรถพล โต๋วสัจจา – เพื่อไทย
   18,690
  • ดวงฤทัย แกล้วการไร่ – ก้าวไกล
   18,435