สําหรับคนหลายคน ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ภาระงาน ครอบครัว และความกดดันประจําวันอื่นๆ สามารถทําให้รู้สึกโกรธ ไม่สบายใจ วิตกกังวล หรือเหนื่อยล้า

แม้ว่าประเภทของความเครียดประจําวันเหล่านี้มักจะถูกบรรยายว่าเป็นรูปแบบของความเครียดเล็กน้อย แต่ความเป็นจริงคือบางคนจะประสบกับประเภทเหล่านี้บ่อยครั้งและรุนแรงกว่าคนอื่น

“พวกเราทราบจากงานวิจัยหลายชิ้นในประชากรต่างๆ ว่าความเครียดทางอารมณ์และจิตใจมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดและเสียชีวิตจากโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด” ดร. เบธ โคเฮน นักวิจัยด้านความเครียดและศาสตราจารย์ด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก กล่าว

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในสถานที่ทํางานพบว่าคนที่อยู่ภายใต้ความเครียดหรือทํางานเกินเวลามีโอกาสสูงถึง 40% ที่จะเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดสมองในอนาคต เมื่อเทียบกับคนที่ทํางานน้อยกว่า”

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของโคเฮนเองศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากความเครียดที่เกิดจากประสบการณ์ที่น่าสะเทือนใจอย่างมาก—เช่นที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารหรือความรุนแรงระหว่างบุคคล เธอกล่าวว่าโรคภูมิแพ้ทางจิต (PTSD) และความผิดปกติทางจิตอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้น

แต่ถึงแม้ความเครียดจะปรากฏว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อโรคหัวใจ แต่ยังมีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสุขภาพหัวใจที่นักวิทยาศาสตร์ยังกําลังศึกษาอยู่

เช่น ระดับความเครียดเท่าไหร่ถึงจะเกินไป “สถานการณ์ท้าทายหรือเครียดบางอย่างอาจไม่เสมอไปทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ” ดร. โคเฮนกล่าว อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเครียดเองทําให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจหรือไม่ หรือความเครียดนําไปสู่สิ่งอื่นๆ (สูบบุหรี่ นอนไม่พอ โภชนาการไม่ดี) ที่เป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มที่

การรู้เท่าทันความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างความเครียดกับปัญหาสุขภาพรวมถึงโรคหัวใจจึงเป็นเป้าหมายของทีมวิจัยทั่วโลก โดยพวกเขาได้ทําความก้าวหน้าในการแสดงความสัมพันธ์ภายในระหว่างความเครียดกับสุขภาพ

นิยามความเครียด

เพื่อให้เข้าใจผลกระทบเชิงลบของความเครียดต่อสุขภาพ นักวิจัยทางการแพทย์ต้องนิยามก่อนว่า “ความเครียด” หมายถึงอะไร แต่การกําหนดนิยามนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

“มีความหมายของความเครียดตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป แต่การนิยามอย่างวิทยาศาสตร์นั้นท้าทาย” ดร. เอียน ครอนิช ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และผู้อํานวยการศูนย์วิจัยสุขภาพจิตทางหัวใจที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กกล่าว

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยบางคนนิยามความเครียดว่าเป็น “สิ่งเร้าทางกายภาพหรือจิตใจที่รบกวนสมดุลภายในร่างกาย” ตามนิยามนี้การดูละครหรือเร่งเร้นไปยัง