มหาดไทย ส่งหนังสือด่วน ถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ อนุญาตเปิดบ่อนไก่ – วัวชน ให้ยึดระเบียบเปอดบ่อน ปี52 ห้ามเด็กและเยาวชน เข้าบ่อนเล่นพนัน คุมเข้ม ห้ามพกพาอาวุธ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้ซักซ้อมแนวทางอนุญาต จะให้มีการเล่นการพนัน ประเภท ให้สัตว์ต่อสู้กัน เช่นการเล่นการพนันชนโค ให้ใช้ดุลยพินิจ สั่งอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ใช้ดุลยพินิจ อย่างเหมาะสม ไม่เป็นการทรมาร หรือ ทารุนกรรมสัตว์

โดยให้นำระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนัน ชนไก่ และกัดปลา พ.ศ.2552 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ที่อนุญาตให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และ พัทลุง เปิดบ่อย เดือนละ1 ครั้ง ส่วนจังหวัดอื่น เปิดได้สัปดาห์ละครั้ง รวมถึง อนุมัติให้สามารถเล่นพนันชนโค ได้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะงานประเพณีประจำปี ที่เคยได้รับอนุญาต หาเงิน เพื่อการกุศล ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และ ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ การอนุญาตพนันชนไก่ และกัดปลา ให้อนุญาตเฉพาะ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง และ ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับการพนันวัวลาน ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เข้าไปเล่น และ ป้องกัน ไม่ให้มีการพกพาอาวุธ หรือดื่นแอลกอฮอล์ เข้าไปในสถานที่เล่นพนันเด็ดการ ส่วนการพรันแข่งม้า ต้องมีมีเจตนารมณ์ เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศล จัดแข่งได้เป็นปกติประจำสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ เข้าเล่นพนัน