นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ เลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ “เพื่อไทย” แชมป์ 164-172 ที่นั่ง ตามมาด้วยก้าวไกลและภูมิใจไทย

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คาดการณ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 โดยประกอบด้วยวิธีการ คือ 1) ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 และ 2) การวิเคราะห์สื่อ (Media Analysis) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเมือง โดยใช้ผลการสำรวจ (โพล) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) รวมแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ผลการวิเคราะห์ค้นพบ ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทย 164-172
2. พรรคก้าวไกล 80-88
3. พรรคภูมิใจไทย 72-80
4.พรรคพลังประชารัฐ 53-61
5. พรรครวมไทยสร้างชาติ 45-53
6. พรรคประชาธิปัตย์ 33-41
7. พรรคชาติไทยพัฒนา 7-11
8. พรรคไทยสร้างไทย 5-9
9. พรรคประชาชาติ 4-8
10.พรรคชาติพัฒนากล้า 2-6
11. พรรคเสรีรวมไทย 0-1
12.อื่น ๆ 0-2