“ดุสิตโพล” เพื่อไทย ชนะ 246 ที่นั่ง ตามมาด้วย ก้าวไกล-ภูมิใจไทย ส่วน รวมไทยสร้างชาติ ได้แค่ 25

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปคาดการณ์จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในศึกเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 162,487 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางภาคสนามด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิดที่ระบุชื่อผู้สมัครและพรรค และข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเขตเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สรุปได้ ดังนี้

เพื่อไทย บัญชีรายชื่อ 33 แบ่งเขต 213 รวม 246
ก้าวไกล บัญชีรายชื่อ 27 แบ่งเขต 79 รวม 106
ภูมิใจไทย บัญชีรายชื่อ 9 แบ่งเขต 36 รวม 45
ประชาธิปัตย์ บัญชีรายชื่อ 5 แบ่งเขต 23 รวม 28
รวมไทยสร้างชาติ บัญชีรายชื่อ 10 แบ่งเขต 15 รวม 25
พลังประชารัฐ บัญชีรายชื่อ 5 แบ่งเขต 17 รวม 22
ชาติไทยพัฒนา บัญชีรายชื่อ 2 แบ่งเขต 7 รวม 9
ประชาชาติ บัญชีรายชื่อ 1 แบ่งเขต 7 รวม 8
ไทยสร้างไทย บัญชีรายชื่อ 2 แบ่งเขต 2 รวม 4
เสรีรวมไทย บัญชีรายชื่อ 2 แบ่งเขต 0 รวม 2
ชาติพัฒนากล้า บัญชีรายชื่อ 1 แบ่งเขต 1 รวม 2
พรรคอื่น ๆ บัญชีรายชื่อ 3 แบ่งเขต 0 รวม 3 3