ohio abortion supporters

วันอังคารที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในโอไฮโอ เพิ่มข้อความ ในรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิในการ “ตัดสินใจและดําเนินการตามความต้องการของตนเองในเรื่องการสืบพันธุ์” การแก้ไขนี้อนุญาตให้มีการห้ามการทําแท้งหลัง “ความเป็นไปได้ของทารก” แต่มีข้อยกเว้นในกรณีที่การทําแท้ง “จําเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของผู้หญิงตั้งครรภ์”

ผลการลงคะแนนเสียงที่เป็นฝ่ายเห็นด้วยถึงร้อยละ 56.62 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 43.38 แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสิทธิในการทําแท้งของส่วนใหญ่ และแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงรัฐที่ถูกครอบงําโดยพรรครีพับลิกันด้วย พรรครีพับลิกันในโอไฮโอได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในแปดครั้งจากสิบครั้งหลัง และพรรคนี้มีอํานาจควบคุมรัฐบาลรัฐตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา โดยพวกเขาใช้อํานาจนี้เพื่อจัดการให้การลงประชามตินี้เป็นไปในทิศทางที่ไม่เอื้อต่อการลงประชามติ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พวกเขาบังคับให้มีการลงประชามติเพื่อยกระดับเกณฑ์การผ่านร่างรัฐธรรมนูญจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นร้อยละ 60 แม้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะปฏิเสธมาตรการนี้อย่างชัดเจน พรรครีพับลิกันก็ยังคงแพร่ข่าวลวงเกี่ยวกับการลงประชามติเรื่องการทําแท้ง และยัง สรุปเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ในลักษณะที่อาจทําให้เข้าใจผิดบนบัตรลงคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับ

ด้วยผลการลงคะแนนนี้ โอไฮโอกลายเป็นรัฐที่สี่นับตั้งแต่ปี 2022 ที่ผ่านมติรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิในการทําแท้ง และเป็นรัฐที่เจ็ดที่ใช้กระบวนการลงประชามติเพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี้อย่างหนึ่ง ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานล่าสุดว่าการผ่านร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจากประชาชน เป็นวิธีการที่ประสบความสําเร็จในการรักษาหรือพัฒนาความเป็นอิสระทางการแพทย์ แต่พวกมันยังบ่งบอกว่าการต่อสู้แบบรัฐต่อรัฐเหล่านี้นั้นยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจไม่ยั่งยืน ประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เหล่านี้ตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมา บ่งบอกถึงความเป็นทวิภาคนี้: การรณรงค์รัฐต่อรัฐสามารถให้แรงบันดาลใจและประสบความสําเร็จ แต่พวกมันก็เป็นเกมที่ต้องต่อสู้ตลอดไปสําหรับผู้สนับสนุนสิทธิในการทําแท้ง – ซึ่งอาจไม่สามารถชนะได้ในที่สุด

ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1960 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 นักกิจกรรมด้านสิทธิสตรีทําให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากที่ระดับรัฐ โดยใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสาธารณชนที่เคยเป็นฝ่ายต่อต้านการเข้าถึงการทําแท้งอย่างถูกกฎหมาย แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นสนับสนุน

รัฐสภามีความช้าชันในการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนี้ ดังนั้นนักกิจกรรมสตรีจึงใช้ทุกกลยุทธ์