สนง.กกต. จัดหา “คู่มืออักษรเบรลล์” รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. อำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตา

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง ได้ดำเนินการตามคู่มือประชาชนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในรูปแบบอักษรเบรลล์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้พิการทางสายตา ได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา

โดยสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดทั้งการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ภายใต้แนวทางการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สําหรับการจัดทําคู่มืออักษรเบรลล์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลิตจํานวน 1,000 เล่ม และได้แจกจ่ายไปยังส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้พิการทางสายตา จำนวน 330 แห่ง ๆ ละ 2 เล่ม

2. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 77
จังหวัดๆ ละ 3 เล่ม รวมจํานวน 231 เล่ม

3. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 18 จํานวน 8 แห่งๆ ละ
3 เล่ม รวมจํานวน 24 เล่ม

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ec.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเรียกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1064